Menu Close

เกี่ยวกับ PSA Nitrogen gas generator

เครื่อง ผลิต ก๊าซ ไนโตรเจน Nitrogen Gas Generator

เกี่ยวกับ PSA Nitrogen gas generator

PSA ย่อมาจาก ( Pressure Swing Adsorption )
คือเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับใช้แยกก๊าซโดยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการดูดซับตรงบริเวณพื้นผิวโมเลกุลชั้นในของก๊าซ โดยแยกก๊าซต่างๆออกจากกันโดยคุณลักษณะเฉพาะของก๊าซนั้นๆ โดย PSA เทคโนโลยีนี้สามารถแยกก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่ 99.999% จากก๊าซที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป ซึ่งเครื่องกำเนิดก๊าซไนโตรเจนแบบ PSA นี้ประกอบไปด้วยส่วนต่างที่สำคัญหลักได้ 5 ส่วนด้วยกันได้แก่

1.Compressed Air Purification System
✅ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อัดอากาศและอากาศ และแยกก๊าซที่ต้องการออกจากน้ำ ฝุ่น และน้ำมันออกจากอากาศ โดยใช้ตัวกรองชนิดต่างรวมทั้งเครื่องทำลมแห้งหรือ Air drier

2.Air buffer system
✅ส่วนนี้เป็นส่วนถังพักก๊าซไนโตรเจนที่ผ่านการกรองแยกก๊าซและของเหลวที่ไม่ต้องการออกแล้ว 

3.Oxygen and Nitrogen Separation System
✅ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เป็นส่วนที่ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ที่ผลิตก๊าซไนโตรเจนเป็นถังสองถุงที่ใช้หลักการดูดซับโดยใช้โมเลกุลของคาร์บอนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ 

4.Nitrogen Buffer System 

✅ส่วนนี้คือถังกักเก็บก๊าซไนโตรเจนที่บริสุทธิ์ เพื่อความเสถียรภาพในการนำไปใช้งานต่อ ซึ่งส่วนนี้อาจมีตัวกรองอากาศอีกชั้นหนึ่งเพื่อขจัดฝุ่นต่างๆให้มีจำนวนน้อยที่สุดก่อนนำก๊าซไนโตรเจนไปใช้

5.Electrical Control System
✅ส่วนนี้คือส่วนแผงวงจรไฟฟ้าสำหรับควบคุมชุดเครื่องกำเนิดก๊าซไนโตรเจนทั้งหมด

🏆🏆🏆🏆🏆 

 
 

 

เกี่ยวกับ PSA Nitrogen gas generator
🔵PSA ย่อมาจาก Pressure Swing Adsorption
คือเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับใช้แยกก๊าซโดยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการดูดซับตรงบริเวณพื้นผิวโมเลกุลชั้นในของก๊าซ โดยแยกก๊าซต่างๆออกจากกันโดยคุณลักษณะเฉพาะของก๊าซนั้นๆ โดย PSA เทคโนโลยีนี้สามารถแยกก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่ 99.999% จากก๊าซที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป ซึ่งเครื่องกำเนิดก๊าซไนโตรเจนแบบ PSA นี้ประกอบไปด้วยส่วนต่างที่สำคัญหลักได้ 5 ส่วนด้วยกันได้แก่
1.Compressed Air Purification System
✅ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อัดอากาศและอากาศ และแยกก๊าซที่ต้องการออกจากน้ำ ฝุ่น และน้ำมันออกจากอากาศ โดยใช้ตัวกรองชนิดต่างรวมทั้งเครื่องทำลมแห้งหรือ Air drier
2.Air buffer system
✅ส่วนนี้เป็นส่วนถังพักก๊าซไนโตรเจนที่ผ่านการกรองแยกก๊าซและของเหลวที่ไม่ต้องการออกแล้ว 
3.Oxygen and Nitrogen Separation System
✅ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เป็นส่วนที่ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ที่ผลิตก๊าซไนโตรเจนเป็นถังสองถุงที่ใช้หลักการดูดซับโดยใช้โมเลกุลของคาร์บอนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ 
4.Nitrogen Buffer System 
ส่วนนี้คือถังกักเก็บก๊าซไนโตรเจนที่บริสุทธิ์ เพื่อความเสถียรภาพในการนำไปใช้งานต่อ ซึ่งส่วนนี้อาจมีตัวกรองอากาศอีกชั้นหนึ่งเพื่อขจัดฝุ่นต่างๆให้มีจำนวนน้อยที่สุดก่อนนำก๊าซไนโตรเจนไปใช้
5.Electrical Control System
✅ส่วนนี้คือส่วนแผงวงจรไฟฟ้าสำหรับควบคุมชุดเครื่องกำเนิดก๊าซไนโตรเจนทั้งหมด
🏆🏆🏆🏆🏆🏆
เกี่ยวกับ PSA Nitrogen gas generator
 
🔵PSA ย่อมาจาก Pressure Swing Adsorption
คือเทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับใช้แยกก๊าซโดยหลักพื้นฐานเกี่ยวกับการดูดซับตรงบริเวณพื้นผิวโมเลกุลชั้นในของก๊าซ โดยแยกก๊าซต่างๆออกจากกันโดยคุณลักษณะเฉพาะของก๊าซนั้นๆ โดย PSA เทคโนโลยีนี้สามารถแยกก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ที่ 99.999% จากก๊าซที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วไป ซึ่งเครื่องกำเนิดก๊าซไนโตรเจนแบบ PSA นี้ประกอบไปด้วยส่วนต่างที่สำคัญหลักได้ 5 ส่วนด้วยกันได้แก่
 
1.Compressed Air Purification System
✅ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่อัดอากาศและอากาศ และแยกก๊าซที่ต้องการออกจากน้ำ ฝุ่น และน้ำมันออกจากอากาศ โดยใช้ตัวกรองชนิดต่างรวมทั้งเครื่องทำลมแห้งหรือ Air drier
 
2.Air buffer system
✅ส่วนนี้เป็นส่วนถังพักก๊าซไนโตรเจนที่ผ่านการกรองแยกก๊าซและของเหลวที่ไม่ต้องการออกแล้ว 
 
3.Oxygen and Nitrogen Separation System
✅ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เป็นส่วนที่ประกอบไปด้วย อุปกรณ์ที่ผลิตก๊าซไนโตรเจนเป็นถังสองถุงที่ใช้หลักการดูดซับโดยใช้โมเลกุลของคาร์บอนเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ 
4.Nitrogen Buffer System 
ส่วนนี้คือถังกักเก็บก๊าซไนโตรเจนที่บริสุทธิ์ เพื่อความเสถียรภาพในการนำไปใช้งานต่อ ซึ่งส่วนนี้อาจมีตัวกรองอากาศอีกชั้นหนึ่งเพื่อขจัดฝุ่นต่างๆให้มีจำนวนน้อยที่สุดก่อนนำก๊าซไนโตรเจนไปใช้
 
5.Electrical Control System
✅ส่วนนี้คือส่วนแผงวงจรไฟฟ้าสำหรับควบคุมชุดเครื่องกำเนิดก๊าซไนโตรเจนทั้งหมด
 
🏆🏆🏆🏆🏆🏆

PRODUCT 

เยี่ยมชมเพจ >> Facebook

error: Content is protected !!