Menu Close

Nitrogen Generator เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน

เครื่องผลิต ก๊าซ ไนโตรเจน

Nitrogen Generator : เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนสำหรับอุตสาหกรรม คุ้มค่า ประหยัดกว่า การใช้ก๊าซไนโตรเจนแบบถังหรือไนโตรเจนแบบเหลว อีกทั้งยังปลอดภัยมากกว่าด้วย Pressure ที่ไม่สูงเท่าแบบบรรจุถัง เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนให้ความบริสุทธิ์ไนโตรเจนสูง ดูแลรักษาง่าย
ประเภทของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน : Type of Nitrogen Generator
 
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน แบ่งได้หลักๆดัวนี้
Pressure Swing Adsorption : PSA Nitrogen Generator
Membrane
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแบบเม็ดสาร : PSA Nitrogen Generator เป็นการใช้เม็ดสาร Carbon Molecular Sieve : CMS
ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนเอาไว้ และปล่อยให้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ผ่านไปเก็บในถังพักไนโตรเจน เพื่อไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมการบรรจุ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมกำจัดของเสีย
ห้องปฎิบัติการแล็ป
โดยอาศัยคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจน ที่เป็นแก๊สเฉื่อยในกระบวนการวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตในโรงงาน จะช่วยป้องกันการทำปฏิกิริยากับสารเคมีในระบบ ลมไนโตรเจนจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรม
 
หลักการทำงานเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน
การทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เริ่มจากลมที่ได้จากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ผ่านไปที่เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)
เพื่อทำให้ลมแห้ง ยิ่งลมแห้งยิ่งมีผลดีต่อเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เพราะ เม็ดสารที่ใช้ในเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนคือ Cabon Molecular Sieve จะมีอายุที่ยาวนาน หากปราศจาก น้ำ น้ำมัน และฝุ่นละออง
 
Cabon Molecular Sieve
 
เมื่อลมอัดผ่านเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แล้ว จะผ่านมากรองลมอีกด้วย Main line filter ที่มีคุณสมบัติกรองอนุภาคขนาด 5, 1, 0.01 ไมครอน
และ Activated cabon filter เพื่อกรองอนุภาคน้ำมัน ให้ลมอัดสะอาดปราศจากน้ำมัน เพื่อยืดอายุของเม็ดสาร Cabon Molecular Sieve ให้มีอายุมากกว่า 10 ปีลมอัดที่สะอาดจะไปจัดเก็บที่ถังพักลม เพื่อเตรียมเข้าสู่เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนต่อไป ภายในเครื่องเติมผลิตก๊าซไนโตรเจน จะบรรจุเม็ดสาร Cabon Molecular Sieve จำนวน 2 ถัง

โดยอาศัยหลักการของขนาดโมเลกุลของ ไนโตรเจนซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของอ๊อกซิเจน ทำให้ลมที่ผ่าน Cabon Molecular Sieve (CMS)
จะเป็นโมเลกุลที่เป็นไนโตรเจนที่ผ่านออกไปได้ แต่โมเลกุลของอ๊อกซิเจนจะถูกดูดซับไว้ใน Cabon Molecular Sieve (CMS)

ภายในเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจะเป็นการสลับการทำงาน โดยภายในเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจะมี Cabon Molecular Sieve (CMS)
บรรจุอยู่ 2 ถัง โดยเมื่อถังแรกทำงาน ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนไว้ ลมไนโตรเจนก็จะไหลไปสู่ถังพักลมไนโตรเจน และเมื่อถังที่ 2 ทำงาน Cabon Molecular Sieve (CMS) จะดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนไว้ (PSA Nitrogen Generator) อ๊อกซิเจนที่อยู่ในถังแรก ก็จะถูกระบายออกจากตัวเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน ลมไนโตรเจนจากถังที่ 2 ก็จะไหลไปสู่ถังพักไนโตรเจนเช่นกัน
 
ทั้งนี้จะมีการเช็คค่าความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนก่อนออกจากเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน หากไม่ได้ค่าความบริสุทธิ์ของลมไนโตรเจน ลมก็จะถูกให้กลับไปผ่านกระบวนการผลิตอีก แต่ถ้าความบริสุทธิ์ของลมไนโตรเจนได้ตามที่ตั้งแล้ว ลมไนโตรเจนก็จะสามารถออกจากเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน ไปใช้งานได้ การทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแบบ (PSA Nitrogen Generator)
 
ความบริสุทธิ์และขนาดของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Generator) สามารถผลิตแก๊สไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ 95%, 97%, 99%, 99.9%, 99.99%, 99.999%
ทั้งนี้สามารถปรับค่าความบริสุทธิ์และอัตราการไหลได้ และสามารถผลิตก๊าซไนโตรเจนได้สูงถึง 6,000 Nm3/hr อีกทั้งตัวเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน ยังมีหน้าจอแสดงการทำงานของเครื่อง แสดงค่าต่างๆเช่น ค่าความบริสุทธิ์ (Purity),ค่าอัตราการไหล (Flow rate), ค่า Dew point, ค่า Pressure ของลมและไนโตรเจน รวมถึงการเปิด-ปิดของวาล์วแต่ละตำแหน่ง สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
Nitrogen generator  เครื่องผลิตไนโตรเจน

Nitrogen Generator : เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนสำหรับอุตสาหกรรม คุ้มค่า ประหยัดกว่า การใช้ก๊าซไนโตรเจนแบบถังหรือไนโตรเจนแบบเหลว อีกทั้งยังปลอดภัยมากกว่าด้วย Pressureที่ไม่สูงเท่าแบบบรรจุถัง เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนให้ความบริสุทธิ์ไนโตรเจนสูง ดูแลรักษาง่าย
ประเภทของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน : Type of Nitrogen Generator
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน แบ่งได้หลักๆดัวนี้
Pressure Swing Adsorption : PSA Nitrogen Generator
Membrane
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแบบเม็ดสาร : PSA Nitrogen Generator เป็นการใช้เม็ดสาร Carbon Molecular Sieve : CMS
ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนเอาไว้ และปล่อยให้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ผ่านไปเก็บในถังพักไนโตรเจน เพื่อไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมการบรรจุ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมกำจัดของเสีย
ห้องปฎิบัติการแล็ป
โดยอาศัยคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจน ที่เป็นแก๊สเฉื่อยในกระบวนการวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตในโรงงาน จะช่วยป้องกันการทำปฏิกิริยากับสารเคมีในระบบ ลมไนโตรเจนจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรม
 
หลักการทำงานเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน
การทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เริ่มจากลมที่ได้จากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ผ่านไปที่เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)
เพื่อทำให้ลมแห้ง ยิ่งลมแห้งยิ่งมีผลดีต่อเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เพราะ เม็ดสารที่ใช้ในเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนคือ Cabon Molecular Sieve
จะมีอายุที่ยาวนาน หากปราศจาก น้ำ น้ำมัน และฝุ่นละออง
Cabon Molecular Sieve
เมื่อลมอัดผ่านเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แล้ว จะผ่านมากรองลมอีกด้วย Main line filter ที่มีคุณสมบัติกรองอนุภาคขนาด 5, 1, 0.01 ไมครอน
และ Activated cabon filter เพื่อกรองอนุภาคน้ำมัน ให้ลมอัดสะอาดปราศจากน้ำมัน เพื่อยืดอายุของเม็ดสาร Cabon Molecular Sieve ให้มีอายุมากกว่า 10 ปีลมอัดที่สะอาดจะไปจัดเก็บที่ถังพักลม เพื่อเตรียมเข้าสู่เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนต่อไป ภายในเครื่องเติมผลิตก๊าซไนโตรเจน จะบรรจุเม็ดสาร Cabon Molecular Sieve จำนวน 2 ถัง
โดยอาศัยหลักการของขนาดโมเลกุลของ ไนโตรเจนซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของอ๊อกซิเจน ทำให้ลมที่ผ่าน Cabon Molecular Sieve (CMS)
จะเป็นโมเลกุลที่เป็นไนโตรเจนที่ผ่านออกไปได้ แต่โมเลกุลของอ๊อกซิเจนจะถูกดูดซับไว้ใน Cabon Molecular Sieve (CMS)
ภายในเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจะเป็นการสลับการทำงาน โดยภายในเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจะมี Cabon Molecular Sieve (CMS)
บรรจุอยู่ 2 ถัง โดยเมื่อถังแรกทำงาน ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนไว้ ลมไนโตรเจนก็จะไหลไปสู่ถังพักลมไนโตรเจน และเมื่อถังที่ 2 ทำงาน Cabon Molecular Sieve (CMS) จะดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนไว้ (PSA Nitrogen Generator) อ๊อกซิเจนที่อยู่ในถังแรก ก็จะถูกระบายออกจากตัวเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน ลมไนโตรเจนจากถังที่ 2 ก็จะไหลไปสู่ถังพักไนโตรเจนเช่นกัน
ทั้งนี้จะมีการเช็คค่าความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนก่อนออกจากเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน หากไม่ได้ค่าความบริสุทธิ์ของลมไนโตรเจน ลมก็จะถูกให้กลับไปผ่านกระบวนการผลิตอีก แต่ถ้าความบริสุทธิ์ของลมไนโตรเจนได้ตามที่ตั้งแล้ว ลมไนโตรเจนก็จะสามารถออกจากเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน ไปใช้งานได้
การทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแบบ (PSA Nitrogen Generator)
 
ความบริสุทธิ์และขนาดของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Generator) สามารถผลิตแก๊สไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ 95%, 97%, 99%, 99.9%, 99.99%, 99.999%
ทั้งนี้สามารถปรับค่าความบริสุทธิ์และอัตราการไหลได้ และสามารถผลิตก๊าซไนโตรเจนได้สูงถึง 6,000 Nm3/hr อีกทั้งตัวเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน ยังมีหน้าจอแสดงการทำงานของเครื่อง แสดงค่าต่างๆเช่น ค่าความบริสุทธิ์ (Purity),ค่าอัตราการไหล (Flow rate), ค่า Dew point, ค่า Pressure
ของลมและไนโตรเจน รวมถึงการเปิด-ปิดของวาล์วแต่ละตำแหน่ง สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
 
 Nitrogen generator  เครื่องผลิตไนโตรเจน
 

 

Nitrogen Generator : เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนสำหรับอุตสาหกรรม คุ้มค่า ประหยัดกว่า การใช้ก๊าซไนโตรเจนแบบถังหรือไนโตรเจนแบบเหลว อีกทั้งยังปลอดภัยมากกว่าด้วย Pressureที่ไม่สูงเท่าแบบบรรจุถัง เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนให้ความบริสุทธิ์ไนโตรเจนสูง ดูแลรักษาง่าย
ประเภทของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน : Type of Nitrogen Generator
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน แบ่งได้หลักๆดัวนี้
Pressure Swing Adsorption : PSA Nitrogen Generator
Membrane
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแบบเม็ดสาร : PSA Nitrogen Generator เป็นการใช้เม็ดสาร Carbon Molecular Sieve : CMS
ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนเอาไว้ และปล่อยให้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ผ่านไปเก็บในถังพักไนโตรเจน เพื่อไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมการบรรจุ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมกำจัดของเสีย
ห้องปฎิบัติการแล็ป
โดยอาศัยคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจน ที่เป็นแก๊สเฉื่อยในกระบวนการวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตในโรงงาน จะช่วยป้องกันการทำปฏิกิริยากับสารเคมีในระบบ ลมไนโตรเจนจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรม
 
หลักการทำงานเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน
การทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เริ่มจากลมที่ได้จากเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ผ่านไปที่เครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer)
เพื่อทำให้ลมแห้ง ยิ่งลมแห้งยิ่งมีผลดีต่อเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน เพราะ เม็ดสารที่ใช้ในเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนคือ Cabon Molecular Sieve
จะมีอายุที่ยาวนาน หากปราศจาก น้ำ น้ำมัน และฝุ่นละออง
Cabon Molecular Sieve
เมื่อลมอัดผ่านเครื่องทำลมแห้ง (Air Dryer) แล้ว จะผ่านมากรองลมอีกด้วย Main line filter ที่มีคุณสมบัติกรองอนุภาคขนาด 5, 1, 0.01 ไมครอน
และ Activated cabon filter เพื่อกรองอนุภาคน้ำมัน ให้ลมอัดสะอาดปราศจากน้ำมัน เพื่อยืดอายุของเม็ดสาร Cabon Molecular Sieve ให้มีอายุมากกว่า 10 ปีลมอัดที่สะอาดจะไปจัดเก็บที่ถังพักลม เพื่อเตรียมเข้าสู่เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนต่อไป ภายในเครื่องเติมผลิตก๊าซไนโตรเจน จะบรรจุเม็ดสาร Cabon Molecular Sieve จำนวน 2 ถัง
โดยอาศัยหลักการของขนาดโมเลกุลของ ไนโตรเจนซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของอ๊อกซิเจน ทำให้ลมที่ผ่าน Cabon Molecular Sieve (CMS)
จะเป็นโมเลกุลที่เป็นไนโตรเจนที่ผ่านออกไปได้ แต่โมเลกุลของอ๊อกซิเจนจะถูกดูดซับไว้ใน Cabon Molecular Sieve (CMS)
ภายในเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจะเป็นการสลับการทำงาน โดยภายในเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจะมี Cabon Molecular Sieve (CMS)
บรรจุอยู่ 2 ถัง โดยเมื่อถังแรกทำงาน ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนไว้ ลมไนโตรเจนก็จะไหลไปสู่ถังพักลมไนโตรเจน และเมื่อถังที่ 2 ทำงาน Cabon Molecular Sieve (CMS) จะดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนไว้ (PSA Nitrogen Generator) อ๊อกซิเจนที่อยู่ในถังแรก ก็จะถูกระบายออกจากตัวเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน ลมไนโตรเจนจากถังที่ 2 ก็จะไหลไปสู่ถังพักไนโตรเจนเช่นกัน
ทั้งนี้จะมีการเช็คค่าความบริสุทธิ์ของไนโตรเจนก่อนออกจากเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน หากไม่ได้ค่าความบริสุทธิ์ของลมไนโตรเจน ลมก็จะถูกให้กลับไปผ่านกระบวนการผลิตอีก แต่ถ้าความบริสุทธิ์ของลมไนโตรเจนได้ตามที่ตั้งแล้ว ลมไนโตรเจนก็จะสามารถออกจากเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน ไปใช้งานได้
การทำงานของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแบบ (PSA Nitrogen Generator)
 
ความบริสุทธิ์และขนาดของเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen Generator) สามารถผลิตแก๊สไนโตรเจนที่มีความบริสุทธิ์ได้ตั้งแต่ 95%, 97%, 99%, 99.9%, 99.99%, 99.999%
ทั้งนี้สามารถปรับค่าความบริสุทธิ์และอัตราการไหลได้ และสามารถผลิตก๊าซไนโตรเจนได้สูงถึง 6,000 Nm3/hr อีกทั้งตัวเครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน ยังมีหน้าจอแสดงการทำงานของเครื่อง แสดงค่าต่างๆเช่น ค่าความบริสุทธิ์ (Purity),ค่าอัตราการไหล (Flow rate), ค่า Dew point, ค่า Pressure
ของลมและไนโตรเจน รวมถึงการเปิด-ปิดของวาล์วแต่ละตำแหน่ง สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน
 
 
 Nitrogen generator  เครื่องผลิตไนโตรเจน
Nitrogen gas generator
PSA Nitrogen generator

1 Comment

  1. Pingback:Nitrogen Generator : Nitrogen Gas Generator

Comments are closed.

error: Content is protected !!