Menu Close
Nitrogen Gas Generator

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน

OUR INFINITY

YOUR INFINITE POSSIBLE

      ด้วยเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) 
ทางบริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) โดยการแยกแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนจากอากาศ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ การถนอมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และยา โรงงานเคมีและอุตสาหกรรมการเกษตร
ด้วยตะแกรงโมเลกุลคาร์บอนคุณภาพสูงของเรา ป้องกันการรั่วไหลของความชื้นเข้าไปในเครื่อง โดยช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยาวนานมากขึ้น
      นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัย มากกว่าการใช้แก๊สไนโตรเจนแบบถัง ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ต้องกักตุนแก๊สเพื่อใช้งาน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สินค้า ป้องกันการเกิด ปฏิกริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่จะทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย และเกิดกลิ่นเหม็นหืนในอาหาร

YOUR INFINITE POSSIBLE

      ด้วยเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) 
ทางบริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) โดยการแยกแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนจากอากาศ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ การถนอมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และยา โรงงานเคมีและอุตสาหกรรมการเกษตร
ด้วยตะแกรงโมเลกุลคาร์บอนคุณภาพสูงของเรา ป้องกันการรั่วไหลของความชื้นเข้าไปในเครื่อง โดยช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยาวนานมากขึ้น
      นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัย มากกว่าการใช้ก๊าซไนโตรเจนแบบถัง ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ต้องกักตุนแก๊สเพื่อใช้งาน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สินค้า ป้องกันการเกิด ปฏิกริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่จะทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย และเกิดกลิ่นเหม็นหืนในอาหาร

YOUR INFINITE POSSIBLE

      ด้วยเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) 
ทางบริษัทฯ พัฒนาเทคโนโลยี Pressure Swing Adsorption (PSA) โดยการแยกแก๊สไนโตรเจนและออกซิเจนจากอากาศ เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ การถนอมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และยา โรงงานเคมีและอุตสาหกรรมการเกษตร
ด้วยตะแกรงโมเลกุลคาร์บอนคุณภาพสูงของเรา ป้องกันการรั่วไหลของความชื้นเข้าไปในเครื่อง โดยช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่อง ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยาวนานมากขึ้น
      นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัย มากกว่าการใช้ก๊าซไนโตรเจนแบบถัง ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่ต้องกักตุนแก๊สเพื่อใช้งาน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สินค้า ป้องกันการเกิด ปฏิกริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่จะทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย และเกิดกลิ่นเหม็นหืนในอาหาร
Nitrogen Gas Generator
 

เอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน

        เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน โดยทั่วไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
เช่น อุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ การถนอมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และยา โรงงานเคมีและอุตสาหกรรมการเกษตร  ด้วยเทคนิค Pressure Swing Adsorption (PSA) อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา ผสมผสานกับเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของสยามวอเตอร์เฟลม ที่แยกแก๊สไนโตรเจนและแก๊สออกซิเจนออกจากอากาศสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้แบรนด์ INFINITY
 

เอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน

        เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน โดยทั่วไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
เช่น อุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ การถนอมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และยา โรงงานเคมีและอุตสาหกรรมการเกษตร  ด้วยเทคนิค Pressure Swing Adsorption (PSA) อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา ผสมผสานกับเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของสยามวอเตอร์เฟลม ที่แยกแก๊สไนโตรเจนและแก๊สออกซิเจนออกจากอากาศสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “INFINITY”
 

เอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือน

        เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน โดยทั่วไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 
เช่น อุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์ การถนอมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอางค์และยา โรงงานเคมีและอุตสาหกรรมการเกษตร  ด้วยเทคนิค Pressure Swing Adsorption (PSA) อันเป็นเอกลักษณ์ของเรา ผสมผสานกับเทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์ของสยามวอเตอร์เฟลม ที่แยกก๊าซไนโตรเจนและก๊าซออกซิเจนออกจากอากาศสําหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “INFINITY”

ไนโตรเจน ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

ไนโตรเจน ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

ไนโตรเจน ใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

INFINITY CLASSIC MODEL
 
INFINITY ADVANCE MODEL
 

การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

การติดตั้งเครื่อง

การติดตั้งเครื่อง

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

error: Content is protected !!