Menu Close

ไนโตรเจน กับ ไอศครีม

เครื่อง ผลิต ไนโตรเจน กับ ไอศครีม

เครื่องผลิต ไนโตรเจน กับ ไอศครีม

เคล็ดลับในการทำไอศครีมเนื้อข้นจากไนโตรเจนคือการทำให้ส่วนผสมของไอศครีมทั้งหมดเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว 

ไนโตรเจน ทำให้อนุภาคไขมันและน้ำมีขนาดเล็กมาก ทำให้ ไอศครีม คงความข้นและปราศจากเกล็ดน้ำแข็ง

– ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อาหารการแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะสามารถเก็บรักษาสารอาหารได้ดี เช่นผักที่ผ่่นการแช่แข็งลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่อายุสามเดือน

อาจจะมีองค์ประกอบของสารอาหารใกล้เคียงผักสดที่เก็บมาแล้วห้าวัน

– จากหลักการที่ลดอุณหภูมิแช่แข็งเร็วขึ้น จะทำลายเนื้อโครงสร้างของวัตถุดิบน้อยลง

เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแบบเม็ดสาร : PSA Nitrogen Generator เป็นการใช้เม็ดสาร Carbon Molecular Sieve : CMS 

ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนเอาไว้ และปล่อยให้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ผ่านไปเก็บในถังพักไนโตรเจน เพื่อไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ

เช่น

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมการบรรจุ

อุตสาหกรรมเคมี

อุตสาหกรรมปิโตรเลียม

อุตสาหกรรมกำจัดของเสีย

ห้องปฎิบัติการแล็ป

 

โดยอาศัยคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจน ที่เป็นแก๊สเฉื่อยในกระบวนการวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตในโรงงาน 

จะช่วยป้องกันการทำปฏิกิริยากับสารเคมีในระบบ ลมไนโตรเจนจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรม

 
ผู้ผลิต >> Siamwaterflame

 

เครื่อง ผลิต ไนโตรเจน กับ ไอศครีม

เคล็ดลับในการทำไอศครีมเนื้อข้นจากไนโตรเจนคือการทำให้ส่วนผสมของไอศครีมทั้งหมดเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว 
ไนโตรเจนทำให้อนุภาคไขมันและน้ำมีขนาดเล็กมาก ทำให้ไอศครีมคงความข้นและปราศจากเกล็ดน้ำแข็ง 
– ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อาหารการแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะสามารถเก็บรักษาสารอาหารได้ดี เช่นผักที่ผ่่นการแช่แข็งลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่อายุสามเดือน
อาจจะมีองค์ประกอบของสารอาหารใกล้เคียงผักสดที่เก็บมาแล้วห้าวัน
– จากหลักการที่ลดอุณหภูมิแช่แข็งเร็วขึ้น จะทำลายเนื้อโครงสร้างของวัตถุดิบน้อยลง
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแบบเม็ดสาร : PSA Nitrogen Generator เป็นการใช้เม็ดสาร Carbon Molecular Sieve : CMS 
ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนเอาไว้ และปล่อยให้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ผ่านไปเก็บในถังพักไนโตรเจน เพื่อไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมการบรรจุ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมกำจัดของเสีย
ห้องปฎิบัติการแล็ป
 
โดยอาศัยคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจน ที่เป็นแก๊สเฉื่อยในกระบวนการวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตในโรงงาน 
จะช่วยป้องกันการทำปฏิกิริยากับสารเคมีในระบบ ลมไนโตรเจนจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรม
 
Nitrogen Gas Generator
ผู้ผลิต >> Siamwaterflame

 

เครื่อง ผลิต ไนโตรเจน กับ ไอศครีม

เคล็ดลับในการทำไอศครีมเนื้อข้นจากไนโตรเจนคือการทำให้ส่วนผสมของไอศครีมทั้งหมดเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็ว 
ไนโตรเจนทำให้อนุภาคไขมันและน้ำมีขนาดเล็กมาก ทำให้ไอศครีมคงความข้นและปราศจากเกล็ดน้ำแข็ง 
– ตามข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อาหารการแช่แข็งอย่างรวดเร็วจะสามารถเก็บรักษาสารอาหารได้ดี เช่นผักที่ผ่่นการแช่แข็งลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วที่อายุสามเดือน
อาจจะมีองค์ประกอบของสารอาหารใกล้เคียงผักสดที่เก็บมาแล้วห้าวัน
– จากหลักการที่ลดอุณหภูมิแช่แข็งเร็วขึ้น จะทำลายเนื้อโครงสร้างของวัตถุดิบน้อยลง
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแบบเม็ดสาร : PSA Nitrogen Generator เป็นการใช้เม็ดสาร Carbon Molecular Sieve : CMS 
ดูดซับโมเลกุลอ๊อกซิเจนเอาไว้ และปล่อยให้ก๊าซไนโตรเจนบริสุทธิ์ผ่านไปเก็บในถังพักไนโตรเจน เพื่อไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมการบรรจุ
อุตสาหกรรมเคมี
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม
อุตสาหกรรมกำจัดของเสีย
ห้องปฎิบัติการแล็ป
 
โดยอาศัยคุณสมบัติของก๊าซไนโตรเจน ที่เป็นแก๊สเฉื่อยในกระบวนการวิศวกรรมหรือกระบวนการผลิตในโรงงาน 
จะช่วยป้องกันการทำปฏิกิริยากับสารเคมีในระบบ ลมไนโตรเจนจึงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างมากในอุตสาหกรรม
 
Nitrogen Gas Generator
ผู้ผลิต >> Siamwaterflame
error: Content is protected !!