Menu Close

เครื่อง Nitrogen Generator (INFINITY)

เครื่อง Nitrogen Generator (INFINITY)

Nitrogen Gas Generator

เครื่อง Nitrogen Generator (INFINITY) จาก สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ได้ถูก ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้แก๊สไนโตรเจนในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้งานมีความสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่ายและประหยัด ค่าใช้จ่าย เพิ่มกําไรแก่ธุรกิจโดยใช้เพียงลมและไฟฟ้าในการผลิตแก๊สไนโตรเจนเครื่องมื
ความทนทานรองรับการใช้งานหนัก

คุณสมบัติ และ ประโยชน์

(1) ลดต้นทุน เพิ่มกําไร
ราคาต่อหน่วย ถูกมาก ไม่ต้องมีการสต็อก ไม่ต้องเช่าดังเก็บ หรือมัดจําขวดแก๊ส
ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าดําเนินการ


(2) ความปลอดภัย
ไม่ต้องจัดเก็บถังแรงดันสูงในโรงงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับพนักงาน


(3) ผลิตจากวัสดุที่ดีที่สุด
ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสําคัญอย่าง
CMS (Carbon Molecular Sieve) นําเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน


(4) มีออพชั่นจําเป็นในตัว
ภายในเครื่องมีการติดตั้งเครื่องวัด % Oxygen เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Rate) และหน้าจอ LCD สําหรับการอ่านค่าต่างๆ


(5) การออกแบบทันสมัย
มีการออกแบบที่สวยงาม ล้ำสมัย ประหยัดพื้นที่


(6) การใช้งานและดูแลรักษาง่าย
ง่ายต่อการเข้าบริการสําหรับพนักงานซ่อมบํารุง เครื่องถูกออกแบบให้ลูกค้าใช้งานและดูแลได้อย่าง สะดวกสบาย


(7) บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
เครื่องจักรทุกเครื่องมีการรับประกันหลังการขาย มีผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าให้บริการเร่งด่วนกรณี เครื่องมีปัญหาในการใช้งาน


(8) ออกแบบเฉพาะสําหรับลูกค้า
เครื่อง INFINITY แต่ละเครื่องจะถูกออกแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย ทั้งในส่วนของค่าความบริสุทธิ์ ของแก๊ส (Purity) และอัตราการผลิตก๊าซไนโตรเจน


(9) ออกแบบสําหรับงานหนักและต่อเนื่อง
เพียงมี “ลมและไฟฟ้า” ให้เครื่อง INFINITY เครื่องสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชม. ต่อวัน สามารถทํางานได้ต่อเนื่องตลอด 7 วัน ต่อสัปดาห์ สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี

 

 

Nitrogen Gas Generator

เครื่อง Nitrogen Generator (INFINITY) จาก สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ได้ถูก ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้แก๊สไนโตรเจนในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้งานมีความสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่ายและประหยัด ค่าใช้จ่าย เพิ่มกําไรแก่ธุรกิจโดยใช้เพียงลมและไฟฟ้าในการผลิตแก๊สไนโตรเจนเครื่องมื
ความทนทานรองรับการใช้งานหนัก
คุณสมบัติ และ ประโยชน์
(1) ลดต้นทุน เพิ่มกําไร
ราคาต่อหน่วย ถูกมาก ไม่ต้องมีการสต็อก ไม่ต้องเช่าดังเก็บ หรือมัดจําขวดแก๊ส
ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าดําเนินการ

(2) ความปลอดภัย
ไม่ต้องจัดเก็บถังแรงดันสูงในโรงงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับพนักงาน

(3) ผลิตจากวัสดุที่ดีที่สุด
ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสําคัญอย่าง
CMS (Carbon Molecular Sieve) นําเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน

(4) มีออพชั่นจําเป็นในตัว
ภายในเครื่องมีการติดตั้งเครื่องวัด % Oxygen เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Rate) และหน้าจอ LCD สําหรับการอ่านค่าต่างๆ

(5) การออกแบบทันสมัย
มีการออกแบบที่สวยงาม ล้ำสมัย ประหยัดพื้นที่

(6) การใช้งานและดูแลรักษาง่าย
ง่ายต่อการเข้าบริการสําหรับพนักงานซ่อมบํารุง เครื่องถูกออกแบบให้ลูกค้าใช้งานและดูแลได้อย่าง สะดวกสบาย

(7) บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
เครื่องจักรทุกเครื่องมีการรับประกันหลังการขาย มีผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าให้บริการเร่งด่วนกรณี เครื่องมีปัญหาในการใช้งาน

(8) ออกแบบเฉพาะสําหรับลูกค้า
เครื่อง INFINITY แต่ละเครื่องจะถูกออกแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย ทั้งในส่วนของค่าความบริสุทธิ์ ของแก๊ส (Purity) และอัตราการผลิตก๊าซไนโตรเจน

(9) ออกแบบสําหรับงานหนักและต่อเนื่อง
เพียงมี “ลมและไฟฟ้า” ให้เครื่อง INFINITY เครื่องสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชม. ต่อวัน สามารถทํางานได้ต่อเนื่องตลอด 7 วัน ต่อสัปดาห์ สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี
 
 

Nitrogen Gas Generator

เครื่อง Nitrogen Generator (INFINITY) จาก สยาม วอเตอร์ เฟลม จำกัด ได้ถูก ออกแบบมาเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการใช้แก๊สไนโตรเจนในกระบวนการผลิต เพื่อช่วยให้งานมีความสะดวก ปลอดภัย ใช้งานง่ายและประหยัด ค่าใช้จ่าย เพิ่มกําไรแก่ธุรกิจโดยใช้เพียงลมและไฟฟ้าในการผลิตแก๊สไนโตรเจนเครื่องมื ความทนทานรองรับการใช้งานหนัก
คุณสมบัติ และ ประโยชน์
(1) ลดต้นทุน เพิ่มกําไร
ราคาต่อหน่วย ถูกมาก ไม่ต้องมีการสต็อก ไม่ต้องเช่าดังเก็บ หรือมัดจําขวดแก๊ส
ไม่ต้องจ่ายค่าขนส่ง และค่าดําเนินการ

(2) ความปลอดภัย
ไม่ต้องจัดเก็บถังแรงดันสูงในโรงงาน ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับพนักงาน

(3) ผลิตจากวัสดุที่ดีที่สุด
ส่วนประกอบที่เป็นหัวใจสําคัญอย่าง
CMS (Carbon Molecular Sieve) นําเข้าจาก ประเทศญี่ปุ่น ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน

(4) มีออพชั่นจําเป็นในตัว
ภายในเครื่องมีการติดตั้งเครื่องวัด % Oxygen เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow Rate) และหน้าจอ LCD สําหรับการอ่านค่าต่างๆ

(5) การออกแบบทันสมัย
มีการออกแบบที่สวยงาม ล้ำสมัย ประหยัดพื้นที่

(6) การใช้งานและดูแลรักษาง่าย
ง่ายต่อการเข้าบริการสําหรับพนักงานซ่อมบํารุง เครื่องถูกออกแบบให้ลูกค้าใช้งานและดูแลได้อย่าง สะดวกสบาย

(7) บริการหลังการขายอย่างมืออาชีพ
เครื่องจักรทุกเครื่องมีการรับประกันหลังการขาย มีผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าให้บริการเร่งด่วนกรณี เครื่องมีปัญหาในการใช้งาน

(8) ออกแบบเฉพาะสําหรับลูกค้า
เครื่อง INFINITY แต่ละเครื่องจะถูกออกแบบ ให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าแต่ละราย ทั้งในส่วนของค่าความบริสุทธิ์ ของแก๊ส (Purity) และอัตราการผลิตก๊าซไนโตรเจน

(9) ออกแบบสําหรับงานหนักและต่อเนื่อง
เพียงมี “ลมและไฟฟ้า” ให้เครื่อง INFINITY เครื่องสามารถทํางานได้ตลอด 24 ชม. ต่อวัน สามารถทํางานได้ต่อเนื่องตลอด 7 วัน ต่อสัปดาห์ สามารถใช้งานได้ยาวนานหลายปี
 
 
error: Content is protected !!