Menu Close
Nitrogen Gas Generator

ข้อดีของแหล่ง ผลิตแก๊สไนโตรเจน

ทั้ง 2 แบบ ระหว่างก๊าซไนโตรเจนแบบถัง 

เครื่องผลิตแก๊สไนโตรเจน ว่ามีจุดเด่นต่างกันอย่างไร
.
โดยเจ้าก๊าซไนโตรเจนแบบถังนั้น เหมาะกับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการใช้งานปริมาณก๊าซไนโตรเจนในระยะยาว เนื่องจากต้องมีการดูแลที่เหมาะสมด้านความปลอดภัย รวมไปถึงไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แต่ข้อดีคือ ราคาถูกกว่า และ สามารถติดตั้งหรือเคลื่นย้ายได้ง่าย
.
เมื่อมาดูเครื่องผลิต ก๊าซไนโตรเจน แล้ว จะเห็นได้ว่า เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานก๊าซไนโตรเจนแบบเต็มรูปแบบ สามารถใช้งานได้ยาวนานและต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความปลอดภัย และประหยัดกว่าในการใช้งานระยะยาว

 

ทางบริษัทฯ ขอแนะนำเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ อินฟินิตี้ โดยบริษัทฯ สยามวอเตอร์เฟลม

ที่สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่ธุรกิจของคุณ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สินค้า ป้องกันการเกิด ปฏิกริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่จะทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย และเกิดกลิ่นเหม็นหืนในอาหาร
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน จึงเหมาะกับกลุ่มงานประเภท

 
#การผลิตยา #เครื่องสำอาง #อุตสาหกรรมเคมี 
#อุตสาหกรรมเหล็ก #อะลูมิเนียม #โลหะ #อิเล็กทรอนิกส์ 
#ปิโตรเคมี #ยานยนต์ รวมไปถึงงานใน #อุตสาหกรรมอาหาร 
เพื่อยืดอายุและคงคุณค่าของอาหารไว้ได้นานมากยิ่งขึ้น
 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี
ลูกค้ายังสามารถเลือกระดับค่าความบริสุทธิ์ (Purity) ได้ตั้งแต่ 99.0% – 99.999% ตามลักษณะการใช้งาน
 

Nitrogen generator
Siam water flame

 

ข้อดีของแหล่ง ผลิตแก๊สไนโตรเจน

ทั้ง 2 แบบ ระหว่าง
 
🔴ก๊าซไนโตรเจนแบบถัง 
🔵เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน ว่ามีจุดเด่นต่างกันอย่างไร
🔴โดยเจ้าก๊าซไนโตรเจนแบบถังนั้น เหมาะกับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการใช้งานปริมาณก๊าซไนโตรเจนในระยะยาว เนื่องจากต้องมีการดูแลที่เหมาะสมด้านความปลอดภัย รวมไปถึงไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แต่ข้อดีคือ ราคาถูกกว่า และ สามารถติดตั้งหรือเคลื่นย้ายได้ง่าย
.
🔵เมื่อมาดูเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแล้ว จะเห็นได้ว่า เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานก๊าซไนโตรเจนแบบเต็มรูปแบบ สามารถใช้งานได้ยาวนานและต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความปลอดภัย และประหยัดกว่าในการใช้งานระยะยาว
 
ทางบริษัทฯ ขอแนะนำเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ อินฟินิตี้ โดยบริษัทฯ สยามวอเตอร์เฟลม
ที่สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่ธุรกิจของคุณ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สินค้า ป้องกันการเกิด ปฏิกริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่จะทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย และเกิดกลิ่นเหม็นหืนในอาหาร
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน จึงเหมาะกับกลุ่มงานประเภท

 

#การผลิตยา #เครื่องสำอาง #อุตสาหกรรมเคมี #อุตสาหกรรมเหล็ก 
#อะลูมิเนียม #โลหะ #อิเล็กทรอนิกส์ #ปิโตรเคมี #ยานยนต์ รวมไปถึงงานใน 
#อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อยืดอายุและคงคุณค่าของอาหารไว้ได้นานมากยิ่งขึ้น
 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี
ลูกค้ายังสามารถเลือกระดับค่าความบริสุทธิ์ (Purity) ได้ตั้งแต่ 99.0% – 99.999% ตามลักษณะการใช้งาน

ข้อดีของแหล่ง ผลิตแก๊สไนโตรเจน

ทั้ง 2 แบบ ระหว่าง
🔴ก๊าซไนโตรเจนแบบถัง 
🔵เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน ว่ามีจุดเด่นต่างกันอย่างไร
.
🔴โดยเจ้าก๊าซไนโตรเจนแบบถังนั้น เหมาะกับผู้ใช้ที่ไม่ต้องการใช้งานปริมาณก๊าซไนโตรเจนในระยะยาว เนื่องจากต้องมีการดูแลที่เหมาะสมด้านความปลอดภัย รวมไปถึงไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แต่ข้อดีคือ ราคาถูกกว่า และ สามารถติดตั้งหรือเคลื่นย้ายได้ง่าย
.
🔵เมื่อมาดูเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนแล้ว จะเห็นได้ว่า เหมาะกับผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานก๊าซไนโตรเจนแบบเต็มรูปแบบ สามารถใช้งานได้ยาวนานและต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีความปลอดภัย และประหยัดกว่าในการใช้งานระยะยาว
 
ทางบริษัทฯ ขอแนะนำเครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจนจากอากาศ อินฟินิตี้ โดยบริษัทฯ สยามวอเตอร์เฟลม

ที่สามารถช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้แก่ธุรกิจของคุณ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สินค้า ป้องกันการเกิด ปฏิกริยาออกซิเดชั่น (Oxidation) ที่จะทำให้ชิ้นงานเกิดความเสียหาย และเกิดกลิ่นเหม็นหืนในอาหาร
เครื่องผลิตก๊าซไนโตรเจน จึงเหมาะกับกลุ่มงานประเภท
 
#การผลิตยา #เครื่องสำอาง #อุตสาหกรรมเคมี #อุตสาหกรรมเหล็ก 
 
#อะลูมิเนียม #โลหะ #อิเล็กทรอนิกส์ #ปิโตรเคมี #ยานยนต์ รวมไปถึงงานใน 
 
#อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อยืดอายุและคงคุณค่าของอาหารไว้ได้นานมากยิ่งขึ้น
 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว
อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 10 ปี
ลูกค้ายังสามารถเลือกระดับค่าความบริสุทธิ์ (Purity) ได้ตั้งแต่ 99.0% – 99.999% ตามลักษณะการใช้งาน
 
error: Content is protected !!